APAKAH PERATURAN SEWA?


SEWA ATAU TENANSI BEBAS DAFTARAN
1. Pendahuluan
Tenansi (sewa) boleh diberi definisi secara ringkas sebagai menyewakan satu tanah bagi tempoh tidak melebihi tiga tahun. Tenansi bukan satu kepentingan yang boleh didaftarkan dan ia dipanggil tenansi bebas daftaran.
Ciri-ciri tenansi ialah:
1.    Penyewa diberi hak milikan ekslusif ke atas tanah tersebut
2.    Pemberi sewa dan penyewa mesti berniat untuk memberi sewa dan menerima sewa dan bukan satu lesen
3.    Tenansi mestilah untuk satu tempoh tertentu atau tempoh yang mampu ditetapkan.
Apa yang boleh ditenansikan?
a.    Tanah milik keatas kesemua bahagian atau sebahagian daripada tanah.
b.    Pemegang pajakan atau pajakan kecil keatas keseluruhan pajakan atau sebahagian daripadanya.
c.    Oleh pemegang tenansi dengan cara memberi sub-tenansi.

2. Sekatan Tenansi Bebas Daftaran
 Kuasa yang diberi tertakluk kepada sekatan yang berikut:-
a.    Larangan atau batasan yang dikenakan oleh KTN atau mana-mana undang-undang bertulis pada masa itu berkuatkuasa.
b.    Mana-mana sekatan kepentingan yang berkuatkuasa pada masa itu yang berkaitan dengan tanah berkenaan .
c.    Tenansi tidak boleh diberikan kepada dua orang atau lebih melainkan sebagai pemegang amanah atau wakil.
d.    Sekatan keatas warganegara asing.
e.    Jika tanah itu tertakluk kepada gadaian, persetujuan pemegang gadaian perlu didapatkan terlebih dahulu.
f.     Dilindungi dibawah S. 316 KTN.

Meskipun tennasi satu kepentingan yang tidak boleh didaftarkan, ia boleh dilindungi dengan cara endosemen atas daftar hak milik - s.213(3) KTN. Apabila satu endosemen telah dibuat bagi satu tennasi maka ia akan mengikat pemebeli kemudiannya, bilamana perjanjian jual beli telah dimasuki selepas endosmen – THAN KOK LEONG v LOW KIM HAI [1983] 1 MLJ 187.
Tenansi boleh ditamatkan apabila:
1.    Tempoh masa dalam tenansi tersebut telah tamat
2.    Tenansi diserahkankepada yang berhak
3.    Satu notis pengosongan yang sah diserahkan

4.    Tenansi telah dirampas oleh tuan tanah apabila penyewa melanggar syarat penyewaan ataupun bankrap ataupun bagi syarikat telah digulung.
APAKAH PERATURAN SEWA? APAKAH PERATURAN SEWA? Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 1:32:00 PG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.