ADA BERAPA KATEGORI TANAH ?


KATEGORI TANAH

1. PENDAHULUAN

Kanun Tanah Negara (s.51) telah mengkelaskan tanah seperti berikut:
a.    Tanah di atas garisan pantai
b.    Tanah pinggir pantai dan dasar laut

Tanah di atas garis pantai pula dikelaskan sebagai berikut:
a.    Tanah Bandar
b.    Tanah Pekan
c.    Tanah Negeri
Kanun Tanah Negara juga telah menyediakan beberapa peruntukan bagi pengenaan syarat tertentu dan batasan kegunaan sesuatu tanah di mana tanah yang diberimilik akan tertakluk kepada:
a.    Suatu kategori kegunaan
b.    Apa-apa syarat nyata
c.    Syarat tersirat
d.    Sekatan kepentingan

2. KATEGORI TANAH

Bagi maksud menentukan kategori kegunaan tanah, tanah-tanah berimilik dibahagikan kepada tiga kumpulan:
a.    Tanah yang diluluskan dan diberimilik di bawah KTN
b.    Tanah yang diluluskan dan diberimilik di bawah undang-undang sebelum KTN
c.    Tanah yang diluluskan pemberimilikan dibawah undang-undang sebelum KTN tetapi diberimilik di bawah KTN

1. TANAH YANG DILULUSKAN DAN DIBERIMILIK DI BAWAH KTN (S.52)
Mana- mana tanah yang diluluskan milikan dan didaftarkan hakmilik di bawah KTN akan dikenakan salah satu daripada kategori kegunaan iaitu:
a.    Pertanian
b.    Bangunan
c.    Perindustrian

Penetapan kategori boleh ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) melalui
a.    Pewartaan yang menentukan kategori kegunaan tanah bagi sesuatu kawasan dalam negeri tersebut, atau
b.    Ditentukan semasa meluluskan berimilikan tanah tersebut

Kategori kegunaan tanah hendaklah dicatit dalam dokumen hakmilik
Setiap kategori tanah hendaklah tertakluk kepada syarat tersirat berikut:
a.    Pertanian (s.115)
b.    Bangunan (s.116)
c.    Perindustrian (s.117)

Pihak Berkuasa Negeri (PBN) boleh tidak mengenakan kategori jika dapat dikawal melalui Syarat Nyata.

2. TANAH YANG DILULUSKAN DAN DIBERIMILIK DI BAWAH UNDANG-UNDANG SEBELUM KTN (S.53)

Mana-mana tanah yang diberimilik sebelum KTN berkuatkuasa yang tidak ada kategori kegunaan kerana undang-undang terdahulu tiada peruntukan bagi pengenaan kategori kegunaan tanah, tetapi tidak termasuk tanah yang apabila KTN mula berkuatkuasa ianya tertakluk kepada apa-apa syarat Nyata yang menghendaki ianya digunakan bagi tujuan tertentu.

Mulai daripada kuatkuasa KTN iaitu pada I Januari 1966, kegunaan tanah-tanah ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat Tersirat seperti berikut:
a.    Tanah yang tidak mengandungi apa-apa syarat Nyata di dalam dokumen hakmiliknya, dan pada tarikh berkuatkuasa KTN tanah tersebut adalah tanah Bandar atau pecan yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Tanah hendaklah digunakan bagi maksud pertanian sahaja.

b.    Tanah yang tidak mengandungi apa-apa syarat Nyata di dalam dokumen hakmiliknya, dan pada tarikh kuatkuasa KTN tanah tersebut adalah tanah Bandar atau pecan yang dipegang di bawah ahkmilik Pejabat Pendaftar tidak boleh digunakan bagi maksud Pertanian atau Perusahaan.

Tanah Bandar, pekan atau desa yang telah ada syarat kegunaannya, maka syarat tersebut hendaklah terus berkuatkuasa.

3. TANAH YANG DILULUSKAN PEMBERIMILIKAN DIBAWAH UNDANG-NDANG SEBELUM KTN TETAPI DIBERIMILIK DI BAWAH KTN (S.55)

Tanah yang diluluskan pemberimilikannya sebelum KTN berkuatkuasa tetapi hakmilik belum didaftarkan atau ianya diduduki secara sah sementara menunggu hakmilik didaftarkan hendaklah apabila KTN berkuatkuasa:

a.    Tanah yang tidak dikenakan apa-apa syarat Nyata semasa ianya diluluskan dan pada tarikh berkuatkuasanya KTN tanah tersebut adalah tanah desa tanpa mengira jenis hakmilik hendaklah digunakan bagi maksud pertanian sahaja.

b.    Tanah yang tidak dikenakan apa-apa Syarat Nyata semasa ia diluluskan dan pada tarikh berkuatkuasanya KTN tanah tersebut adalah tanah Bandar atau pecan tanpa mengira jenis hakmilik hendaklah digunakan bagi maksud bangunan sahaja.

Tanah Bandar, pekan atau desa yang semasa diluluskan pemberimilikannya telah ada syarat kegunaannya, maka syarat tersebut hendaklah terus berkuatkuasa.


4. PENGENAAN JENIS KEGUNAAN TANAH BAGI TANAH YANG DIBERIMILIK SEBELUM KTN BERKUATKUASA (S.54)

Pihak berkuasa Negeri boleh mewartakan kawasan tertentu di dalam negeri dengan menyatakan tarikh berkuatkuasanya (tidak kurang dari 1 tahun dari pewartaan) dan pada tarikh berkuatkuasanya:

Tanah yang diberimilik sebelum berkuatkuasa KTN hendaklah didaftarkan:
Jenis kegunaan pertanian bagi semua tanah desa tanpa mengira jenis hakmilik dan tanah bandar atau pekan dibawah hakmilik Pejabat Tanah
Jenis kegunaan bangunan bagi tanah bandar atau pekan yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftar
Jenis kegunaan yang sesuai dengan Syarat Nyata tanah tersebut sekiranya tanah itu telah dikenakan Syarat Nyata yang menghendaki ianya digunakan untuk tujuan tertentu.

Apabila sesuatu tanah telah dikenakan sesuatu jenis kegunaan tanah tersebut juga tertakluk kepada:
a.    Apa-apa syarat Nyata yang dikenakan oleh PBN dibawah s.123, dan
b.    Apa-apa syarat Tersirat sebagaimana s.115 KTN (pertanian), s.116 (bangunan) atau s.117 (perusahaan)

Semua syarat yang mana tanah tersebut sebelumnya tertakluk adalah terbatal kecuali syarat berhubung dengan tanda batu sempadan.

Pewartaan ini tidak menjejaskan tanah yang telah dikenakan jenis kegunaan melalui permohonan oleh tuan punya di bawah s.124 KTN( meminda kegunaan, syarat nyata, sekatan kepentingan dab lain-lain).


PBN boleh di dalam mana-mana pemberitahuan mengecualikan tanah-tanah di dalam kawasan yang diwartakan itu daripada pengenaan Jenis Kegunaan tanah.
ADA BERAPA KATEGORI TANAH ? ADA BERAPA KATEGORI TANAH ? Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 10:51:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.