PERANAN PENGURUS DALAM ORGANISASI


 PERANAN PENGURUS

Pengurus merupakan individu yang bertanggungjawab merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber manusia, kewangan, fizikal dan maklumat dalam organisasi kearah pencapaian matlamat organisasi.
Menurut Peter Drucker Pengurus adalah mereka yang memberi arahan kepada organisasi, memimpin dan membuat keputusan tentang bagaimana dan cara-cara mana yang perlu menggunakan segala sumber yang ada ke arah mencapai matlamatnya.
Peranan merupakan satu set kelakuan yang sesuai dengan sesuatu jawatan yang disandang. Setiap pengurus melaksanakan fungsi-fungsi pengurusan dengan memainkan peranan-peranan yang tertentu.

Menurut Henri Mintzberg peranan boleh dibahagikan kepada tiga kategori:
 1. Peranan interpersonal
 2. Peranan informasi
 3. Peranan keputusan

Perkara yang perlu dipertimbangkan:
 1. Kerja-kerja pengurus merupakan kombinasi peranan di atas
 2. Peranan-peranan ini mempengaruhi ciri kerja pengurusan
 3. Peranan ini saling berkait
 4. Setiap peranan berbeza mengikut peringkat pengurusan

Kategori peranan pengurus

Peranan interpersonal
Peranan informasi
Peranan keputusan
Ketua (figure head)
Pemimpin (leader)
Penghubung (liaison)
Pemantau (monitor)
Penyebar (disseminator)
Jurucakap (spokes person)
Usahawan (entrepreneur)
Pengaman kekacauan (disturbance handler)
Pengagih sumber ( resource allocator)
Perunding (negotiator)

Peranan Interpersonal
Melibatkan hubungan dengan individu lain dan merupakan rutin yang membantu organisasi beroperasi dengan lancar.

Tiga peranan kecil dalam peranan interpersonal:
 1. Ketua (figure head)
Merupakan peranan paling asas dan mudah iaitu mewakili organisasi dalam acara formal. Peranan ini menunjukkan sikap mengambil tahu tentang pekerja, pelanggan dan masyarakat.
 1. Pemimpin (leader)
Bertanggungjawab untuk memotivasi, mengarah pekerja dan memberikan arahan-arahan, menetapkan standard pekerja dan melatih mereka. Kejayaan atau kegagalan subordinat sebenarnya mencerminkan kejayaan atau kegagalan pengurus itu sendiri. Pengurus diharapkan menunjukkan prestasi kerja yang lebih cemerlang berbanding ahli-ahli lain dalam organisasi.
 1. Penghubung (liaison)
Melibatkan hubungan pengurus dengan individu di luar organisasi. Pengurus mencari sokongan yang boleh diperolehi dari individu tertentu yang boleh mempengaruhi organisasi.

Peranan Informasi
Peranan ini berkait dengan penerimaan dan penyampaian maklumat. Pengurus yang baik menjaga rangkaian perhubungan kerana hubungan tersebut menjadikan pengurus peka dan mempunyai informasi terkini. Informasi yang lengkap dan terkini membolehkan pengurus membuat keputusan yang lebih tepat.

Tiga peranan kecil dalam peranan informasi:
 1. Pemantau (monitor)
Peranan ini melibatkan pencarian, penerimaan dan penapisan maklumat yang mungkin member kesan ke atas organisasi. Pengurus mesti mengendalikan surat-surat dan hubungan, membaca majalah dan bergaul dengan individu lain untuk mengenal pasti pembaharuan yang perlu.
 1. Penyebar (disseminator)
Peranan ini melibatkan menyampaikan maklumat penting yang diterima dari luar kepada ahli-ahli dalam organisasi.biasanya dilaksanakan melalui surat pekeliling atau mengadakan mesyuarat atau menelefon. Pengurus bertanggungjawab memastikan ahli-ahli mendapat maklumat lengkap untuk menyempurnakan tugas masing-masing.
 1. Jurucakap (spokes person)
Seorang pengurus bertanggungjawab untuk mengagihkan maklumat kepada orang lain di luar organisasi melalui lapuran tahunan, ucapan, siding media dan sebagainya. Peranan ini menjadi semakin penting kerana media massa dan orang awam ingin mengetahui lebih banyak maklumat tentang organisasi.

Peranan Keputusan
Memfokus kepada kebolehan pengurus membuat keputusan penting yang akan dan boleh memberi kesan kepada organisasi. Merupakan peranan yang paling penting di antara ketiga-tiga peranan pengurus.

Empat peranan kecil dalam peranan keputusan:
 1. Usahawan (entrepreneur)
Melibatkan aktiviti membuat keputusan tentang pembaharuan di dalam organisasi ataupun unit yang menjadi tanggungjawab beliau.
 1. Pengaman kekacauan (disturbance handler)
Melalui peranan ini pengurus cuba menyelesaikan masalah-masalah yang lazimnya timbul di luar kawalan mereka, contoh: mogok, muflis, perlanggaran perjanjian. Jika masalah timbul pengurus diharapkan untuk mencari penyelesaian menggunakan kaedah-kaedah yang sudah dikenal pasti walaupun kaedah tersebut tidak disukai oleh orang lain.
 1. Pengagih sumber ( resource allocator)
Melibatkan pengagihan sumber-sumber organisasi yang terhad kepada unit kerja atau individu dalam organisasi. Pengurus akan menentukan sumber apa dan kepada siapa perlu diagihkan serta bila perlu diagihkan.
 1. Perunding (negotiator)

Sebagai perunding pengurus akan menemui individu atau kumpulan tertentu yang ada di dalam atau di luar organisasi untuk membincangkan pertikaian atau percanggahan tentang sesuatu perkara. Pengurus akan mewakili syarikat dalam sebarang rundingan, contohnya: berunding dengan kesatuan sekerja mengenai kandungan perjanjian bersama.
PERANAN PENGURUS DALAM ORGANISASI PERANAN PENGURUS DALAM ORGANISASI Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 12:29:00 PG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.