Analisis SWOT

Analisis SWOT


Analisis SWOT merupakan satu kaedah perancangan strategik  yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh sesebuah organisasi. Analisis SWOT mengambil kira kekuatan dan kelemahan sebagai faktor dalaman organisasi. Manakala, peluang dan ancaman sebagai faktor luaran organisasi.
Tujuan utama analisis SWOT adalah untuk mengambil kesempatan daripada kekuatan syarikat dan meminimumkan kelemahannya. Ia juga mementingkan peluang yang ada pada persekitaran dan cuba mengelakkan segala ancaman yang akan dialami oleh syarikat.

Kekuatan (strengths)
Apabila melaksanakan analisis SWOT penilaian terhadap kekuatan diberikan tumpuan terlebih dahulu. Contoh kekuatan ialah jenama produk yang telah lama dikenali oleh pengguna, modal syarikat yang banyak, syer pasaran yang kuat, produk baharu yang inovatif, kualiti produk yang tinggi serta pengagihan yang cekap dan berkesan.

Kelemahan (weaknesses)
Kelemahan merupakan faktor dalaman yang boleh menjejaskan perkembangan syarikat. Contoh kelemahan ialah jenama produk yang tidak terkenal, modal syarikat yang terhad, syer pasaran kecil, kos pengeluaran tinggi, kualiti produk yang rendah, reputasi syarikat yang tidak baik dan lokasi perniagaan yang kurang strategic.

Peluang (opportunities)
Contoh peluang melibatkan pengalihan kepada segmen pasaran baharu yang menguntungkan, perkembangan usaha pemasaran nbahru seperti pemasaran internet, penggabungan beberapa buah syarikat, penggunaan teknologi baharu dan kelemahan pesaing yang sedia ada.

Ancaman (threats)
Contoh ancaman ialah kemasukan pesaing baharu yang kuat dan terkenal dalam pasaran, pengenalan produk baharu yang inovatif oleh pesaing, persaingan harga serta peningkatan cukai.

Strategi Pemasaran
Apabila kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dianalisis dengan sepenuhnya, satu matriks dapat dibentuk:

Dalaman
Kekuatan
Kelemahan
Luaran
Peluang
Ancaman


Strategi dan Objektif Pemasaran
Peluang pertumbuhan pasaran dapat dikesan melalui empat pendekatan:
a. Penembusan Pasaran
Satu strategi pertumbuhan syarikat melalui peningkatan jualan kepada produk sedia ada dalam segmen pasaran lama tanpa melakukan sebarang perubahan terhadap produk tersebut. Usaha itu boleh tercapai melalui potongan harga, peningkatan pengiklanan dalam pelbagai media massa, serta memperoleh pameran produk yang lebih banyak di kedai.

b. Pembangunan Pasaran
Satu strategi pertumbuhan syarikat dengan mencari dan membangunkan segmen pasaran baharu untuk produk sedia ada. Strategi ini dilakukan melalui usaha mencari lebih banyak pengguna baharu yang berminat dengan produk syarikat, menambahkan kadar penggunaan pengguna terhadap produk itu serta menerokai kawasan baharu untuk produk tersebut.

c. Pembangunan Produk
Satu strategi pertumbuhan syarikat dengan memperkenalkan produk baharu atau membuat pengubahsuaian terhadap produk sedia ada untuk segmen pasaran lama. Syarikat boleh memperkenalkan satu jenama baru untuk produk, mencipta produk baru dengan cirri-ciri yang dapat menambahkan faedah atau nilai kepada produk tersebut.

d. Pempelbagaian
Satu strategi pertumbuhan syarikat dengan terlibat dalam sesuatu perniagaan baru stsu memasuki sesuatu pasaran yang berlaianan dengan pasaran yang sedia ada.

Sasaran Pasaran
Sasaran pasaran merujuk kepada sekumpulan pengguna yang mempunyai keperluan dan kehendak yang sama dan akan dijadikan tumpuan oleh pemasar untuk memasarkan produk kepada mereka. Pemasar perlu menentukan sasar an pasaran yang sesuai supaya dapat merancang aktiviti segmentasi pasaran, penyasaran pasaran dan peletakan pasaran. Ketiga-tiga aktiviti itu amat penting untuk menentukan sejauh manakah pemasar dapat menguasai syer pasaran dengan berkesan untuk produknya.

Campuran Pemasaran
Campuran pemasaran merupakan satu set pemboleh ubah yang dikenali sebagai “4 Ps” iaitu produk, pengedaran, penetapan harga dan promosi. Keempat-keempat pemboleh ubah itu akan digabung dan diselaraskan untuk memenuhi keperluan dan kehenak pengguna di sasaran pasaran

Pelaksanaan
Pelaksanaan atau pelaksanaan pemasaran merupakan satu proses penukaran rancangan atau strategi pemasaran kepada satu tindakan pemasaran demi mencapai objektif pemasaran organisasi. Pelaksanaan melibatkan aktiviti mempraktikkan strategi pemasaran secara berterusan dengan berkesan oleh jabatan pemasaran organisasi tersebut. Organisasi perlu menerapkan tenaga kerja, system ganjaran, budaya dan struktur organisasi ke dalam satu rancangan tindakan yang dapat menyokong strategi pemasaran tersebut.

Penilaian

Penilaian merupakan kawalan pemasaran yang melibatkan proses pengukuran dan penilaian keputusan strategi pemasaran dan kemudian mengambil tindakan pembetulan demi memastikan objektif pemasaran organisasi dapat dicapai. Usaha penilaian perlu diamalkan oleh organisasi supaya dapat mengesan faktor yang menyebabkan wujudnya perbezaan antara strategi pemasaran yang dirancang dengan prestasi sebenar pemasaran. Hal ini membolehkan organisasi mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengurangkan jurang perbezaan antara perancangan dan pencapaian sebenar dan seterusnya mencapai keputusan yang diingini.
Analisis SWOT Analisis SWOT Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 10:30:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.