KERANGKA UNDANG-UNDANG HALAL (2)




PERUNTUKAN PERUNDANGAN BERKAITAN PRODUK VETERINAR

Awal tahun 80-an kerajaan telah mengambil inisiatif supaya syarat halal dimasukkan ke dalam protokol pengimportan daging (kecuali daging babi) oleh Jabatan Veterinar selaras dengan syarat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia untuk mengelakkan kekeliruan kepada orang ramai.
Kawalan import keatas produk berasaskan haiwan ke semua negeri di Semenanjung Malaysia terdapat di bawah Akta Binatang 1953 (Semakan) 2006. Sementara perintah berkaitan dengan kawalan pengimportan produk berasaskan haiwan terdapat di dalam Kaedah-Kaedah (Animal Rules) 1962 yang dibuat oleh menteri dibawah peruntukan kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 86, Akta Binatang 1953 (Semakan) 2006.

Kaedah-Kaedah Binatang (Animal Rules) 1962 mengandungi beberapa jadual peraturan dalam pengeluaran lessen atau permit import termasuk jenis-jenis dan bentuk atau format lessen seperti berikut:
i. Lesen import/eksport haiwan
ii. Lessen untuk mengimport burung dan telur; dan
iii. Permit untuk mengimport bangkai (carcases) haiwan

Seksyen 8 Kaedah-Kaedah Binatang (Animal Rules) 1962 memberi kuasa mutlak kepada Ketua Pengarah Veterinar untuk mengeluarkan permit import berdasarkan dengan syarat-syarat yang tertentu yang beliau fikirkan sesuai.

Berdasarkan kepada bidangkuasa ini maka Jabatan Perkhidmatan Veterinar (JPV) telah mewujudkan Protokol Import yang memberi penekanan kepada keperluan pengesahan halal. Antara beberapa syarat asas yang terdapat didalam protokol import adalah seperti berikut:
i. Setiap konsinmen (consignment) yang hendak dibawa masuk ke Malaysia hendaklah disertai dengan permit import yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar (JPV);
ii. Bekalan hanya dibenarkan dari rumah sembelihan atau loji pemprosesan produk yang telah diperiksa dan diluluskan oleh kerajaan Malaysia;
iii. Setiap produk yang dibawa masuk ke Negara ini hendaklah disertakan dengan tiga (3) sijil utama berikut:
a) Sijil Kesihatan Veterinar (Veterinary Health Certificate) yang dikeluarkan oleh pegawai veterinar atau pihak berkuasa veterinar Negara pengeksport;
b) Sijil Pemeriksaan Daging (Meat Inspection Certificate) yang ditandatangani atau disahkan oleh pegawai pemeriksa daging yang mengesahkan bahawa:
(i) bangkai, produk atau bahagian sumber yang telah melalui pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem dan didapati sihat serta bebas daripada sebarang jangkitan atau penyakit berjangkit pada masa sembelihan;
(ii) Bangkai, produk dan bahan adalah diproses, dibungkus, dan disimpan diwah syarat sanitasi dan tidak mengandungi preservative, bahan pewarna, residue, atau sebarang bahan asing atau bahaya dan langkah-langkah pencegahan telah diambil untuk mengelak sebarang kontaminasi semasa pemprosesan, penyimpanan dan pembungkusan sebelum dieksport;
(iii) Bangkai, produk atau bahagiannya adalah selamat dan sesuai untuk makanan manusia.
c) Sijil Pengesahan Halal (Halal Certificate) yang telah ditandatangi dan disahkan oleh kakitangan berwibawa di Badan pensijilan Halal yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Sijil tersebut bertujuan untuk mengesahkan bahawa:
(i) Haiwan tersebut telah disembelih mengikut hukum syarak dan sesuai  untuk makanan  orang Islam;
(ii) Kesemua sembelihan, pemperosesan, penyejukan, pembekuan,              pembungkusan, penyimpanan, pengangkutan, dan semua urusan yang berkaitan dengan pengendalian telah dilakukan dengan pangasingan daripada binatang-binatang lain.
(iv) Semua produk perlu dilabel (labelling) dengan sempurna dengan menyatakan no establishment bagi rumah sembelih dan kilang pembungkus, tarikh pengeluaran (date marking), dan jenis sembelihan (sembelihan halal).

(v) Kesemua dokumen asal dan rasmi yang ditetapkan dibawah peraturan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar (JPV) atau mana-mana pegawai yang dilantik oleh beliau.


UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN KASTAM, (LARANGAN IMPORT) 1988 DAN (LARANGAN EKSPORT) 1988

Pengkuatkuasaan kawalan import daging halal ke Negara ini dikuatkan lagi dengan Undang-Undang dan Peraturan Kastam, (Larangan Import) 1988 dan (Larangan Eksport) 1988 Secara keseluruhan larangan terbahagi kepada dua iaitu Larangan Mutlak dan Larangan Bersyarat.

(i) Larangan Mutlak:
Larangan Mutlak dikenakan ke atas barangan yang disenaraikan dalam Jadual 1 Perintah-perintah tersebut keatas pengimportan/pengeksportan semua barangan "ke" atau "dari" Haiti.

(ii) Larangan Bersyarat:
Dikenakan keatas barangan yang disenaraikan di dalam Jadual ii, iii, dan iv Perintah-
Perintah tersebut. Haiwan dan produk haiwan adalah tersenarai didalam larangan
tersebut dan memerlukan permit atau lessen import daripada agensi-agensi tertentu
seperti permit import dan eksport yang dikeluarkan oleh Jabatan perkhidmatan
Veterinar (JPV)

AKTA MAKANAN HAIWAN 2009, (PERATURAN-PERATURAN MAKANAN HAIWAN) (LESEN UNTUK MENGIMPORT MAKANAN HAIWAN ATAU BAHAN TAMBAHAN MAKANAN HAIWAN) 2012

Selain dari keperluan pelabelan produk makanan haiwan seperti diatas, bagi tujuan keselamatan makanan (tayyiban) yang berkait rapat dengan pengeluaran makanan halal terdapat satu peruntukan di bawah Seksyen 7 Akta Makanan Haiwan 2009 (Peraturan-Peraturan Makanan Haiwan) (Lesen untuk mengimport makanan haiwan atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan) 2012 yang memperuntukan bahawa Lembaga tidak boleh mengeluarkan suatu lesen untuk mengimport makanan haiwan atau bahan tambahan makanan haiwan jika:-
(a) negara asal yang darinya makanan haiwan atau bahan tambahan makanan haiwan itu
akan diimport tidak diketahui;
(b) spesifikasi makanan haiwan atau bahan tambahan makanan haiwan itu tidak diperuntukkan atau tidak mematuhi spesifikasi yang ditetapkan;
(c) Lembaga mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa makanan
haiwan atau bahan tambahan makanan haiwan yang akan diimport itu tercemar atau
berkemungkinan membawa penyakit dan menyebabkan kesihatan haiwan atau manusia
terjejas; atau
(d) mana-mana lesen atau perakuan lain yang perlu bagi pengimportan sebagaimana yang
dikehendaki di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain tidak diperoleh.
KERANGKA UNDANG-UNDANG HALAL (2) KERANGKA UNDANG-UNDANG HALAL (2) Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 11:35:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.