PENDEKATAN STRATEGIK DALAM PEMASARAN

PENDEKATAN STRATEGIK


Pendekatan strategik ialah satu proses pembentukan dan penyesuaian objektif serta kemampuan organisasi dengan peluang pemasaran yang sering berubah. Matlamat utama pendekatan strategic adalah untuk memperbaiki perniagaan dan produk syarikat supaya dapat memaksimumkan keuntungan dan mencapai pertumbuhan yang disasarkan. Ia juga bertujuan untuk membantu syarikat mengorganisasikan perniagaannya supaya dapat menghadapi sebarang ketidakpastian dan ancaman di luar jangkaan yang boleh menjejaskan perniagaan atau produknya.

Proses pendekatan strategik melibatkan empat langkah utama:

1. Mengenal Pasti Misi dan Objektif Syarikat
Misi syarikat merupakan pernyataan formal tentang tujuan penubuhan organisasi dan perkara yang ingin dicapai. Misi syarikat dijadikan sebagai garis panduan untuk mencapai matlamat organisasi. Pernyataan misi mestilah berorientasikan pasaran, realistic dan bersesuaian dengan situasi persekitaran pasaran.

2. Menentukan Objektif Syarikat
Syarikat kemudian perlu menukarkan misi syarikat kepada objektif atau matlamat sokongan yang lebih terperinci untuk setiap peringkat pengurusan atau jabatan. Setiap pengurus dalam organisasi perlu mempunyai objektif yang tersendiri dan bertanggungjawab untuk mencapainya.

3. Merekabentuk Portfolio Perniagaan
Organisasi perlu merancang portfolio perniagaan berpandukan pernyataan misi dan objektif syarikat yang telah ditetapkan. Portfolio perniagaan ialah sekumpulan produk atau unit perniagaan yang dimiliki oleh sesebuah syarikat. Analisis portfolio perniagaan adalah penting dan perlu dilaksanakan bagi mengenal pasti portfolio perniagaan yang menguntungkan atau merugikan supaya sumber kewangan sedia ada dapat disalurkan atau dihentikan dalam portfolio tersebut.
Untuk mencapai tujuan ini, organisasi  boleh menggunakan satu kaedah perancangan portfolio formal yang dikenali sebagai Matriks BCG atau Matriks Syer Pertumbuhan yang dipelopori oleh Boston Consulting Group.

Kadar Pertumbuhan Pasaran

TinggiBintang

Tanda Tanya

Rendah


Lembu Kontan
Anjing


Tinggi


Rendah

Syer Pasaran Relatif


Matriks BCG dibahagikan kepada empat kuadran. Setiap kuadran menunjukkan jenis unit perniagaan strategik yang berlainan. Unit perniagaan strategik boleh terdiri daripada bahagian syarikat, barisan produk dalambahagian yang sama, produk tunggal atau jenama.

i. Bintang
Bintang ialah unit perniagaan srtategik yang mempunyai kadar pertumbuhan pasaran dan syer pasaran relative yang tinggi. Bintang memerlukan pelaburan yang besar untuk membiayai pertumbuhan yang pesat dan mengatasi pesaingnya yang lain.

ii. Lembu Kontan
Lembu Kontan ialah unit perniagaan strategic yang mempunyai kadar pertumbuhan pasaran yang redah tetapi syer pasaran relative yang tinggi. Lembu Kontan menghasilkan tunai yang banyak untuk organisasi supaya dapat menyokong unit perniagaan strategic yang lain. Sekiranya Lembu Kontan mula hilang syer pasaran relative, organisasi perlu melaburkan wang yang lebih banyak untuk mengekalkan syer pasaran.

iii. Tanda Tanya
Tanda Tanya ialah unit perniagaan strategic yang mempunyai kadar pertumbuhan pasaran yang tinggi tetapi syer pasaran relative yang rendah. Tanda Tanya memerlukan tunai yang banyak  untuk mengekalkan kedudukannya dalam pasaran tersebut.

iv. Anjing
Anjing ialah unit perniagaan strategic yang mempunyai kadar pertumbuhan dan syer pasaran relative yang rendah. Anjing biasanya menjana keuntungan yang rendah atau mengalami kerugian. Organisasi harus mempertimbangkan sama ada ia perlu mengekalkan unit tersebut dengan alas an yang baik.

Sesebuah portfolio perniagaan yang tidak seimbang akan mempunyai anjing atau tanda Tanya yang terlalu banyak atau bintang dan lembu yang terlalu kurang. Penggunaan matriks BCG ini adalah untuk memastikan portfolio perniagaan adalah seimbang.


4. Membentuk Strategi Pemasaran dan Strategi Fungsian Lain
Setelah objektif strategik ditakrifkan, pihak pengurusan dalam setiap unit perniagaan mesti menyediakan satu set perancangan fungsian yang boleh menyelaraskan aktiviti pemasaran, pengeluaran, kewangan dan jabatan-jabatan lain.

Kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada prestasi setiap jabatan dalam melaksanakan aktiviti penambahan nilai kepada pengguna dan bagaimana jabatan-jabatan dalam organisasi itu bekerjasama untuk melayan pengguna.


Untuk membentuk satu sistem perancangan yang paling baik bagi mencapai objektif strategik keseluruhan organisasi, pengurus pemasaran mesti berusaha untuk memahami pendapat pengurus fungsian lain.

PENDEKATAN STRATEGIK DALAM PEMASARAN PENDEKATAN STRATEGIK DALAM PEMASARAN Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 12:34:00 PG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.