JENAYAH MENCURI SEBAGAI HUKUM HUDUD
KESALAHAN MENCURI

PENGERTIAN MENCURI
Mencuri bermaksud mengambil barang orang lain secara sembunyi atau tanpa izin pemilik atau mengambil tanpa pengetahuan pemiliknya dari tempat simpanan yang sepatutnya.
Ia juga bermaksud mengambil barangan orang lain dengan cara sembunyi atau helah yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dan pilihan sendiri daripada tempat simpanan yang sesuai dan termaklum tidak dengan cara yang dibenarkan oleh syara’ atau tidak dengan cara syubhat.
Pengertian ini jelas tidak memasukkan perbuatan merampas. Ini kerana merampas sesuatu harta dilakukan secara tidak berselindung.
Daripada jabir r.a bahawa Nabi SAW bersabda:
“Orang yang mengkhianat, merampas dan meragut tidak akan dipotong tangannya.”

SYARAT SABIT MENCURI DAN POTONG TANGAN
1.    Baligh – kanak-kanak tidak akan dipotong tangannya
2.    Berakal – orang gila tidak dikenakan hukum had
3.    Tidak dipaksa
4.    Harta yang dicuri mestilah mencecah kadar yang ditetapkan (nisab) iaitu ¼ dinar atau lebih. Ini berdasarkan Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: Artinya: Daripada Aisyah r.a, katanya, Rasulullah SAW bersabda: potonglah tangan mereka dalam kes kecurian ¼ dinar dan jangan potong tangan dalam kes yang kurang daripada itu. (Riawyat Bukhari dan Muslim). Jumlah ¼ dinar adalah 3 dirham, dimana Ibnu Umar r.a meriwayatkan satu hadis yang ertinya: sesungguhnya Rasulullah Saw telah memotong tangan pencuri perisai yang bernilai 3 dirham.(Riwayat Bukhari dan Muslim).
5.    Barangan yang dicuri itu disimpan pada tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai adalah mengikut uruf atau pendapat pakar. Contohnya wang disimpan dalam peti, lembu dalam kandang dan sepertinya. Jika harta tidak disimpan di tempat yang sesuai maka hukum had tidak boleh dilaksanakan. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amaru dari al - ‘AS dan yang lainnya secara marfu’. Tiada hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri haiwan melainkan jika ia disimpan di kandangnya. Sesiapa yang mencuri tamar selepas disimpan di tempat pengeringan dan ia (tamar) mencecah nilai sebuah perisai, dia akan dipotong tangan”. (Riwayat Abu Daud).
6.    Harta bukan milik atau milik bersama pencuri. Sekiranya pencuri adalah rakan kongsi, dia tidak akan dipotong tangan kerana harta tersebut adalah miliknya bersama. Bagi kes anak mencuri harta bapa atau hamba mencuri harta tuan atau rakyat yang miskin mencuri harta kerajaan atau ketika kebuluran, hukuman potong tangan tidak dikenakan. Ini kerana wujud keraguan terdapat sedikit sebanyak unsure harta bersama dalam harta yang dicuri. Hadis dari Aisyah r.a, artinya; “hindarilah hukuman hudud daripada orang Islam seboleh mungkin. Sekiranya adajalan melepaskannya, lepaskanlah dia. Seorang pemerintah yang tersilap mengampunkan adalah lebih baik daripada dia tersilap menghukum”. (Riwayat at-Tarmizi). 
7.    Pencuri sedar mencuri adalah haram.  Sekiranya seorang mengambil barang dari kedai jirannya tanpa mengetahui bahawa apa yang dilakukan adalah haram kerana tidak tahu hukum hakam Islam atau kerana baru memeluk Islam, tidak akan dihukum potong tangan tetapi hanya akan dikenakan hukuman ta’zir sahaja berserta denda.
8.    Harta yang dicuri mestilah suci dan harus digunakan dari segi Syarak. Sekiranya harta yang dicuri itu berupa arak, khinzir, anjing atau kulit yang belum disamak, hukuman potong tangan tidak boleh dilakukan.  Sekiranya harta yang dicuri berupa gitar, seruling dan sebagainya juga tidak akan dikenakan hukuman potong tangan. Ini kerana barangan tersebut digalakkan untuk dimusnahkan.

PENSABITAN KES MENCURI
Kes mencuri boleh disabitkan melalui kaedah berikut:
1.    Pengakuan.
Pesalah yang mengaku mencuri akan disabitkan dengan kesalahan tersebut. Dia juga akan dikenakan hukuman had mencuri. Walaubagaimanapun, jika dia menarik pengakuannya sebelum hukuman dilaksanakan, dia tidak akan dijatuhkan hukuman. Hakim juga perlu mengemukakan tawaran rayuan sebelum hukuman dijatuhkan kepada pesalah seperti yang perlu dilakukan dalam kes zina. Walaubagaimanapun, pengakuan pencuri hanya akan diterima setelah pemilik barang yang telah dicuri datang menuntut haknya.
2.    Bukti
Bukti iaitu keterangan dua orang saksi lelaki yang adil dan memenuhi syarat-syarat menjadi saksi. Namun jika saksi yang ada terdiri daripada seorang lelaki dan dua orang perempuan, ia hanya boleh mengesahkan hak milik harta tersebut, tetapi tidak boleh mensabitkan hukuman potong tangan.
3.    Sumpah
Sumpah oleh pihak yang mendakwa iaitu selepas orang yang didakwa enggan bersumpah.

HAD MENCURI
Pencuri yang sabit kesalahannya dan cukup syaratnya hendaklah dikenakan had iaitu dengan memotong tangan. Firman Allah SWT:
Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
(Al-Maaidah 5:38)

Baginda Rasulullah SAW sendiri pernah menjatuhkan hukuman potong tangan keatas pencuri yang sabit kesalahannya pada zaman baginda. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang bermaksud:
Dimana nabi telah memotong tangan orang yang mencuri perisai yang digunakan dalam peperangan yang mana harganya 3 dirham.
Pulangkan Barang Yang Dicuri
Selain hukuman potong tangan satu lagi bentuk hukuman ialah memulangkan semula barangan yang dicuri jika ada. Jika tiada, pesalah dikehendaki menggantinya. Hukum ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:
“Tangan yang mengambil perlu bertanggungjawab sehinggalah ia memulangkannya.” (Riawyat Abu Daud adan Riwayat at-Tirmizi).

Walaupun Ulama’ berselisih pendapat mengenai memulangkan barang yang dicuri:
1. Menurut Imam Syafei dan Imam Ahmad, pencuri hendaklah memulangkan balik barangan yang dicurinya kepada pemilik. Hukuman potong tangan dan memulangkan barang boleh dilaksanakan serentak. Ini kerana hukuman potong tangan dilaksana kerana menceroboh hak Allah manakala hukuman mengembalikan barang yang dicuri kerana menceroboh hak manusia.
2. Mengikut pendapat Imam Abu Hanifah pencuri perlu mengembalikan barang yang dicuri tetapi hukuman ini tidak boleh dilaksanakan serentak dengan hukuman potong tangan.
3. Menurut pendapat Imam Malik pencuri perlu memulangkan barang yang dicuri sekiranya barangan itu masih ada, sekiranya barang itu telah tiada atau musnah ia hedaklah membayar gantirugi dengan syarat ia berkemampuan semasa mencuri.

ANGGOTA YANG DIPOTONG DAN MENCURI BERULANG
Ulama’ berselisih pendapat mengenai anggota yang wajib dipotong dan had terhadap kesalahan berulang.
1. Jumhur Ulama’ seprti Imam Syafei dan Imam Malik berpendapat hukuman dibahagikan kepada 5 bahagian:
a.    Pencuri yang mencuri kali pertama dikenakan had potong tangan kanan sehingga pergelangan tangan
b.    Mencuri kali kedua dipotong kaki kiri hingga buku lali
c.    Mencuri kali ketiga dipotong tangan kiri hingga pergelangan tangan
d.    Mencuri kali keempat dipotong kaki kanan hingga buku lali
e.    Mencuri kali kelima dan seterusnya dikenakan ta’zir atau dipenjarakan sehingga ia bertaubat

2. Menurut pendapat ‘Ata’ hukuman terhadap pencuri adalah dua bentuk sahaja:
a.    Pencuri hanya dipotong tangannya untuk kesalahan pertama. Maknanya hukuman potong tangan hanya sekali sahaja.
b.    Kesalahan mencuri kali kedua dan seterusnya dikenakan hukuman ta’zir

3. Menurut Mazhab Zahiri pula hukuman keatas kesalahan mencuri ada tiga bentuk:
a.    Mencuri kali pertama dipotong tangan kanan
b.    Mencuri kali kedua dipotong tangan kiri
c.    Mencuri kali ketiga dan seterusnya dikenakan hukuman ta’zir

4. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, had terhadap pencuri terbahagi kepada tiga bentuk:
a.    Kesalahan kali pertama hukumannya potong tangan kanan
b.    Kesalahan kali kedua hukumannya potong kaki kiri
c.    Kesalahan kali ketiga hukumannya dipenjara sehingga ia bertaubat atau sehingga matijika ia enggan bertaubat

PERLAKSANAAN HUKUMAN POTONG TANGAN
Setelah kes curi dibuktikan dan dibawa ke hadapan hakim, hukuman perlu dilaksanakan. Tidak boleh wujud sebarang rundingan untuk menggugurkannya. Namun sekiranya kes tersebut belum dihadapkan ke hadapan hakim, ia boleh digugurkan atau dirunding untuk digugurkan.  Dalam sebuah hadis:
Ketika Shafwan bin Umayyah sedang berbaring (tidur) di Batha’, seseorang datang dan mencuri jubahnya yang berada di bawah kepalanya. Lalu Shafwan membawanya kepada Nabi SAW dan nabi memerintahkan agar tangan pencuri itu dipotong. Lalu Shafwan berkata: saya maaf dan ampunkannya. Baginda bersabda: kenapa tidak sebelum engkau membawanya kepada saya?”. 

JENAYAH MENCURI SEBAGAI HUKUM HUDUD JENAYAH MENCURI SEBAGAI HUKUM HUDUD Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 8:50:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.