PENTADBIRAN HARTA PUSAKA ISLAM

PENTADBIRAN HARTA PUSAKA ISLAM
1. DEFINISI
Harta Pusaka ialah harta yang ditinggal oleh seseorang yang mati untuk diwarisi oleh ahli
keluarganya serta yang lain. Harta yang dimaksudkan itu ialah segala harta peninggalan simati yang meliputi harta alih dan harta tak alih setelah ditolak segala hutang dan kewajipan yang perlu diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menurut undang-undang.

Kamus Dewan mentakrifkan harta pusaka sebagai “harta yang ditinggal oleh seseorang yang mati untuk diwarisi oleh ahli keluarganya serta yang lain.” Bagaimanapun ini tidaklah bermakna semua harta simati menjadi harta pusaka. Harta yang dimaksudkan itu tidak termasuk harta yang telah diberi kepada orang lain semasa hayatnya, harta yang telah dijual oleh simati, harta yang telah diwakafkan, harta yang dipegang amanah oleh simati, pencen (termasuk Pencen terbitan), ganjaran dan Socso serta pemberian oleh orang yang menziarahi simati.

2. JENIS-JENIS HARTA PUSAKA
Menentukan jenis harta pusaka akan memudahkan proses permohonan pembahagian harta pusaka. Ini kerana jenis harta pusaka akan membezakan status perundangan dan institusi yang mengendalikannya. Secara amnya kita perlu menetapkan tiga perkara:
a.    Adakah si mati meninggalkan wasiat atau tidak?
b.    Apakah harta itu dari jenis harta alih, harta tak alih atau kedua-duanya?
c.    Berapa jumlah nilaian harta tersebut?
2.1 Harta Pusaka Berwasiat (testate) dan Harta Pusaka tidak Berwasiat (intestate).
Selepas seseorang itu meninggal dunia, adalah perlu waris mengenal pasti samada simati ada meninggalkan wasiat atau tidak ke atas hartanya. Ini bermakna ada dua keadaan yang akan wujud, iaitu: harta pusaka berwasiat atau tidak berwasiat.
Jika si mati meninggalkan harta dengan surat wasiat terakhir yang sah yang mengandungi cara-cara bagaimana harta pusakanya hendaklah dibahagikan antara waris warisnya, harta pusaka itu dipanggil harta pusaka berwasiat.
Bagi orang yang bukan beragama Islam, wasiat itu adalah sah selama ia tidak mengandungi syarat-syarat yang bercanggah dengan Akta/Ordinan Wasiat dan kesahan wasiatnya tidak dicabar oleh mana-mana waris.
Bagi orang yang beragama Islam, si mati hanya boleh mewasiatkan tidak lebih daripada
1/3 daripada harta pusakanya kepada pihak-pihak lain selain waris (dengan persetujuan
atau tanpa persetujuan waris).

Orang yang meninggalkan harta tanpa wasiat dipanggil harta pusaka tak berwasiat.


2.2 Harta Alih dan Harta Tak Alih
Jenis harta boleh dkategorikan kepada dua kategori, iaitu harta alih dan harta tidak alih. Harta seperti wang tunai, syer, caruman KWSP, wang imbuhan insurans, kenderaan, perabot rumah, pakaian dan sebagainya dipanggil harta alih.
Harta seperti tanah serta kepentingan  atas tanah tersebut, rumah, lombong, sawah, telaga dan tasik adalah disebut sebagai harta tak alih. (Berdasarkan Akta Interpretasi 1967).  Pekeliling JKPTG Bil 22/2009 menerangkan definisi harta Tak alih. Tanah TOL (Temporary Occuppational Licence atau Lesen pendudukan Sementara) tidak boleh dijadikan Pusaka kerana ia bukan hakmilik simati. Tanah yang boleh dijadikan pusaka hanyalah tanah yang di dalam geran adalah nama simati secara mutlak. Sekiranya simati memegang tanah sebagai pemegang amanah atau pentadbir pusaka, maka ia bukan harta pusaka. 
2.3 Jenis Pusaka Berdasarkan Jumlah Nilaian Harta
Pusaka berdasarkan nilaian jumlah harta pula boleh dikategorikan kepada tiga jenis, iaitu:
a. Pusaka Ringkas
Harta peninggalan si mati yang terdiri daripada harta alih sahaja dan jumlah tidak melebihi  daripada RM 600,00.00.  
b. Pusaka Kecil
Harta peninggalan si mati tanpa wasiat yang bernilai RM 2,000,000.00 ke bawah. Harta
yang berikut adalah dianggap sebagai harta pusaka kecil:
(a) tanah sahaja;
(b) tanah dengan rumah;
(c) tanah, rumah dan harta alih seperti barang kemas, syer, caruman KWSP, simpanan wang, kenderaan bermotor, perabot, pakaian, dsb.; dan
(d) tanah dan apa-apa jumlah tuntutan di bawah seksyen 7 dan 8 Akta Undang-Undang Sivil 1956 [Akta 67].
(Rujuk s.3(2) Akta 98)
Harta Pusaka Kecil juga mensyaratkan sebahagian atau keseluruhan harta simati hendaklah berupa harta tak alih. Bagi simati yang mempunyai harta alih senata-mata, walaupun nilainya kurang dari RM 2 juta ianya tergolong sebagai harta pusaka besar. Penyelesaian bagi harta pusaka sebegini adalah menjadi Tanggungjawab Amanah Raya Berhad ataupun Mahkamah Tinggi berdasarkan jumlah nilai harta berkenaan.
c. Pusaka Biasa
Harta pusaka biasa bermaksud semua jenis harta peninggalan si mati dengan wasiat atau
tanpa wasiat, atau sebahagiannya tanpa wasiat seperti -
(a) harta alih dan harta tak alih yang bernilai RM 2,000,000.00 ke atas kesemuanya;
(b) harta tak alih (tanah) yang bernilai lebih daripada RM 2,000,000.00; dan
(c) harta alih sahaja seperti wang, syer, kenderaan walaupun nilai kesemuanya
kurang daripada RM 2,000,000.00.

PENTADBIRAN HARTA PUSAKA ISLAM PENTADBIRAN HARTA PUSAKA ISLAM Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 5:34:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.